Menu Zavrieť
  • Klub Little Sunshine ponúka celodennú starostlivosť pre deti od 3-6 rokov
  • anglický jazyk – komunikácia s deťmi počas pobytu v našom Klub Little Sunshine je výlučne v anglickom jazyku, zároveň je vzdelávací proces obohatený o cielené edukačné aktivity pomocou hier, pesničiek a zábavy zameraných na výučbu anglického jazyka
  • vzdelávanie – inšpirujeme sa pedagogikou Montessori, Waldorfskou školou a mnohoročnými skúsenosťami nadobudnutými v oblasti výchovy a vzdelávania
  • intenzívna predškolská príprava- tréning fonematického uvedomovania, rozvíjanie grafomotorických zručností, metodika rozvíjania pozornosti v spolupráci s odborníkmi
  • krúžky v rámci školného s externými lektormi ( krúžok s native speakerom, Montessori dielničky, pohybový krúžok, enviromentálna výchova)
  • výtvarná činnosť – rozvoj osobnosti dieťaťa pomocou výtvarných činností
  • logopedické cvičenia – pravidelné cvičenia s odborníčkou
  • množstvo výletov – spoznávanie sveta okolo nás, pomocou zážitkov, návštevy múzeí, galérií, besiedky
  • zdravá  strava – vyvážená strava, obed je riešený externým dodávateľom s malým počtom vydaných obedov, pripravovaný vždy z čerstvých surovín, desiate a olovranty sa pripravujú v čerstvé priamo v škôlke
  • spájanie rodiny a škôlky – individuálne konzultácie s rodičmi, spoločné podujatia pre rodičov a deti ( Vianočné pečenie medovníkov, lampiónový sprievod, Deň matiek, koncoročná besiedka)
  • kvalitný pedagogický tím – stály pedagogický tím s mnohoročnými skúsenosťami nadobudnutými tak doma, ako aj v zahraničí. Spolupráca s odborníkmi z rôznych oblastí.
  • zaujímavé krúžky – množstvo ďalšieho vzdelávania pomocou záujmových krúžkov (nemčina, španielčina, francúzština, hudobný krúžok, krúžok šikovných rúk…)

Ako prebieha adaptácia v našom Klub Little sunshine ?

Nástup do predškolského zariadenia je dôležitým míľnikom v živote detí. Keďže ku každému dieťaťu pristupujeme individuálne a plne rozumieme, že každé dieťa je jedinečnou osobnosťou, ktorá individuálne spracúva emócie a podnety, myslíme si, že neexistuje univerzálny vzor nástupu a prispôsobeniu sa novému životu v škôlke. Preto každý prípad posudzujeme individuálne v spolupráci s rodičmi, ktorí svoje dieťa poznajú najlepšie. Každému dieťaťu poskytujeme jemu potrebný čas na nadobudnutie pocitu bezpečia, starostlivosti a pochopenia, čo najvernejší pocitu v harmonickej rodine.

Ako vyzerá deň v našom klube ?

07:00 – 9:00    príchod detí, ranné hry, možnosť sa naraňajkovať
09:00 – 09:15  rozcvička
09:15 – 09:25  hygiena
09:25 – 09:45  desiata
09:45 – 10:00  debatný krúžok
10:00 – 11:00   edukačné aktivity
11:00 – 11:50   pobyt vonku
11:50 – 12:00   hygiena
12:00 – 12:30   obed
12:30 – 12:45   hygiena, prezliekanie detí
12:45 – 14:30   odpočinok detí do 5 rokov, predškoláci podľa potreby
14:30 – 15:00   prezliekanie, hygiena
15:00 – 15:30   olovrant
15:30 – 17:00   krúžky, voľná hra detí/pobyt vonku